Podmínky užívání

Tento webový server (dále jen server) je majetkem společnosti Elektro S.M.S. spol. s r. o. IČ: 40743624 (dále jen Provozovatel), která má všechna práva vyhrazena. Přístup k tomuto serveru a jeho používání jsou povoleny podle těchto smluvních podmínek.

Ochrana duševního vlastnictví

Obsah serveru www.elektrosms.cz včetně textů, obrázků, ochranných známek a obchodních značek můžete kopírovat za následujících podmínek:

  • Materiály mohou být použity pouze pro osobní, nekomerční potřebu, vždy se souhlasem Provozovatele.
  • Kopie a odvozená díla musí zachovávat všechna autorská práva a poznámky o duševním vlastnictví, které jsou obsaženy v původních materiálech.
  • Produkty, technologie nebo postupy popsané na tomto serveru mohou podléhat jiným právům na duševní vlastnictví společnosti Provozovatele nebo třetích stran.

Neposkytování záruky za úplnost a přesnost

Tento server může obsahovat části a odkazy na další internetové stránky, které nejsou udržovány nebo kontrolovány Provozovatelem a Provozovatel za obsah těchto stránek není odpovědný. Odkazy a části stránek třetích stran jsou uvedeny pouze pro vaše pohodlí, a to neznamená, že Provozovatel souhlasí s jejich obsahem nebo je nějak spojen s jejich provozovatelem.

Tento server může obsahovat texty s technickými nebo jinými nepřesnostmi či typografickými chybami, které mohou být opravovány podle výhradního uvážení Provozovatele. Opravy a změny na tomto serveru mohou být provedeny v kterýkoli pozdější den. Provozovatel může kdykoli provádět úpravy, zlepšení a/nebo změny ve smluvních podmínkách, zobrazených na tomto serveru nebo u produktů a služeb, na něž je zde uvedeno odvolání.

Odmítnutí zodpovědnosti

Provozovatel neponese v žádném případě zodpovědnost za jakékoli škody, včetně zvláštních, nepřímých nebo následných škod nebo jakýchkoli škod, které vzniknou jakýmkoli způsobem v důsledku přístupu, použití nebo neschopnosti přistupovat nebo používat server. Provozovatel rovněž nenese zodpovědnost za škody, které vzniknou v souvislosti s materiály, vlastnostmi nebo doporučeními a jakýmikoli informacemi uvedenými na tomto serveru.

Objednatel/zadavatel reklamy nese plnou odpovědnost za kvalitu, formální i obsahovou stránku reklamního sdělení umísťovaného na www.elektrosms.cz s právními předpisy České republiky. Objednatel/zadavatel reklamy potvrzuje, že je oprávněným k výkonu veškerých práv k reklamnímu sdělení, které bude umístěno na www.elektrosms.cz, zejména pak, že je oprávněn vykonávat případná majetková autorská práva k příslušnému reklamnímu sdělení a dodaným podkladům pro prezentaci (texty, grafické materiály), a potvrzuje, že neporušuje práva žádné jiné třetí osoby. V případě nepravdivosti výše zmíněných tvrzení nese objednatel/zadavatel veškeré následky z toho vyplývající včetně povinnosti uhradit oprávněným osobám a provozovateli náhradu vzniklé újmy. Nesplnění podmínek tohoto ustanovení opravňuje Provozovatele k odstranění závadného obsahu dodaného objednatelem/zadavatelem.

Poznámky a sdělení

Vámi doručené informace prostřednictvím tohoto serveru nebudou považovány za důvěrné. Provozovatel nebude zodpovědný za zachování důvěrnosti takových informací ani nebude zodpovědný za jakékoli jejich používání nebo zveřejnění. Veškeré takové informace jsou a zůstanou výlučným a výhradním vlastnictvím Provozovatele a mohou být použity pro jakýkoli účel, komerční nebo jiný, bez náhrady. Provozovatel uvítá vaše poznámky ke stránkám nebo k našim produktům, Provozovatel však žádné nevyžádané náměty, návrhy nebo materiály, které se týkají rozvoje, konstrukce, výroby nebo obchodování našimi produkty, nevyhledává.

Řídící právo a zákony

Tyto smluvní podmínky se budou řídit, budou vykládány a prováděny podle zákonů České republiky.